غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


گفتا_برون_شدی_به_تماشای_ماه_نو
گفتا برون شدی به تماشای ماه نو    از ماه ابروان منت شرم باد رو
عمری‌ست تا دلت ز اسیران زلف ماست    غافل ز حفظ جانب یاران خود مشو
مفروش عطر عقل به هندوی زلف ما    کآن جا هزار نافه مشکین به نیم جو
تخم وفا و مهر در این کهنه کشته‌زار    آن گه عیان شود که بود موسم درو
ساقی بیار باده که رمزی بگویمت    از سر اختران کهن سیر و ماه نو
شکل هلال هر سر مه می‌دهد نشان    از افسر سیامک و ترك کلاه زو
حافظ جناب پیر مغان مامن وفاست    درس حدیث عشق بر او خوان و ز او شنو


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: