غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


اگر_چه_باده_فرح_بخش_و_باد_گل_بیز_است
اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است    به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است
صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد    به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است
در آستین مرقع پیاله پنهان کن    که همچو چشم صراحی زمانه خون‌ریز است
به آب دیده بشوییم خرقه‌ها از می    که موسم ورع و روزگار پرهیز است
مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر    که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است
سپهر بر شده پرویز نیست خون افشان    که ریزه‌اش سر کسری و تاج پرویز است
عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ    بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: