غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ای_پیک_راستان_خبر_یار_ما_بگو
ای پیک راستان خبر یار ما بگو    احوال گل به بلبل دستان سرا بگو
ما محرمان خلوت انسیم غم مخور    با یار آشنا سخن آشنا بگو
برهم چو می‌زد آن سر زلفین مشکبار    با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو
هر کس که گفت خاك در دوست توتیاست    گو این سخن معاینه در چشم ما بگو
آن کس که منع ما ز خرابات می‌کند    گو در حضور پیر من این ماجرا بگو
گر دیگرت بر آن در دولت گذر بود    بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو
هر چند ما بدیم تو ما را بدان مگیر    شاهانه ماجرای گناه گدا بگو
بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان    با این گدا حکایت آن پادشا بگو
جان‌ها ز دام زلف چو بر خاك می‌فشاند    بر آن غریب ما چه گذشت ای صبا بگو
جان پرور است قصه ارباب معرفت    رمزی برو بپرس حدیثی بیا بگو
حافظ گرت به مجلس او راه می‌دهند    می نوش و ترك زرق ز بهر خدا بگو


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: