غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


گر_تیغ_بارد_در_کوی_آن_ماه
گر تیغ بارد در کوی آن ماه    گردن نهادیم الحکم لله
آیین تقوا ما نیز دانیم    لیکن چه چاره با بخت گمراه
ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم    یا جام باده یا قصه کوتاه
من رند و عاشق در موسم گل    آن گاه توبه استغفرالله
مهر تو عکسی بر ما نیفکند    آیینه رویا آه از دلت آه
الصبر مر و العمر فان    یا لیت شعری حتام القاه
حافظ چه نالی گر وصل خواهی    خون بایدت خورد در گاه و بیگاه


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: