غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


حال_دل_با_تو_گفتنم_هوس_است
حال دل با تو گفتنم هوس است    خبر دل شنفتنم هوس است
طمع خام بین که قصه فاش    از رقیبان نهفتنم هوس است
شب قدری چنین عزیز و شریف    با تو تا روز خفتنم هوس است
وه که دردانه‌ای چنین نازك    در شب تار سفتنم هوس است
ای صبا امشبم مدد فرمای    که سحرگه شکفتنم هوس است
از برای شرف به نوك مژه    خاك راه تو رفتنم هوس است
همچو حافظ به رغم مدعیان    شعر رندانه گفتنم هوس است


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: