غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


دامن_کشان_همی_شد_در_شرب_زرکشیده
دامن کشان همی شد در شرب زرکشیده    صد ماه رو ز رشکش جیب قصب دریده
از تاب آتش می بر گرد عارضش خوی    چون قطره‌های شبنم بر برگ گل چکیده
لفظی فصیح شیرین قدی بلند چابک    رویی لطیف زیبا چشمی خوش کشیده
یاقوت جان‌فزایش از آب لطف زاده    شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده
آن لعل دلکشش بین وآن خنده دل آشوب    وآن رفتن خوشش بین وآن گام آرمیده
آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد    یاران چه چاره سازم با این دل رمیده
زنهار تا توانی اهل نظر میازار    دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
تا کی کشم عتیبت از چشم دلفریبت    روزی کرشمه‌ای کن ای یار برگزیده
گر خاطر شریفت رنجیده شد ز حافظ    بازآ که توبه کردیم از گفته و شنیده
بس شکر بازگویم در بندگی خواجه    گر اوفتد به دستم آن میوه رسیده


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: