غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


از_خون_دل_نوشتم_نزدیک_دوست_نامه
از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه    انی رایت دهرا من هجرك القیامه
دارم من از فراقش در دیده صد علامت    لیست دموع عینی هذا لنا العلامه
هر چند کآزمودم از وی نبود سودم    من جرب المجرب حلت به الندامه
پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا    فی بعدها عذاب فی قربها السلامه
گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردم    و الله ما راینا حبا بلا ملامه
حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین    حتی یذوق منه کاسا من الکرامه


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: