غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


لبش_می‌بوسم_و_در‌می‌کشم_می
لبش می‌بوسم و در‌می‌کشم می    به آب زندگانی برده‌ام پی
نه رازش می‌توانم گفت با کس    نه کس را می‌توانم دید با وی
لبش می‌بوسد و خون می‌خورد جام    رخش می‌بیند و گل می‌کند خوی
بده جام می و از جم مکن یاد    که می‌داند که جم کی بود و کی کی
بزن در پرده چنگ ای ماه مطرب    رگش بخراش تا بخروشم از وی
گل از خلوت به باغ آورد مسند    بساط زهد همچون غنچه کن طی
چو چشمش مست را مخمور مگذار    به یاد لعلش ای ساقی بده می
نجوید جان از آن قالب جدایی    که باشد خون جامش در رگ و پی
زبانت در‌کش ای حافظ زمانی    حدیث بی زبانان بشنو از نی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: