غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ای_دل_مباش_یک_دم_خالی_ز_عشق_و_مستی
ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی    وآنگه برو که رستی از نیستی و هستی
گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو    هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی
با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش    بیماری اندر این ره بهتر ز تندرستی
در مذهب طریقت خامی نشان کفر است    آری طریق دولت چالاکی است و چستی
تا فضل و عقل بینی بی‌معرفت نشینی    یک نکته‌ات بگویم خود را مبین که رستی
در آستان جانان از آسمان میندیش    کز اوج سربلندی افتی به خاك پستی
خار ار چه جان بکاهد گل عذر آن بخواهد    سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی
صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرهیز    ای کوته آستینان تا کی درازدستی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: