غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


آن_غالیه_خط_گر_سوی_ما_نامه_نوشتی
آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی    گردون ورق هستی ما در ننوشتی
هر چند که هجران ثمر وصل برآرد    دهقان جهان کاش که این تخم نکشتی
آمرزش نقد است کسی را که در این جا    یاری‌ست چو حوری و سرایی چو بهشتی
در مصطبه عشق تنعم نتوان کرد    چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی
مفروش به باغ ارم و نخوت شداد    یک شیشه می و نوش لبی و لب کشتی
تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا    حیف است ز خوبی که شود عاشق زشتی
آلودگی خرقه خرابی جهان است    کو راهروی اهل دلی پاك‌سرشتی
از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ    تقدیر چنین بود چه کردی که نهشتی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: