غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


سبت_سلمی_بصدغیها_فؤادی
سبت سلمی بصدغیها فؤادی    و روحی کل یوم لی ینادی
نگارا بر من بی‌دل ببخشای    و واصلنی علی رغم الاعادی
حبیبا در غم سودای عشقت    توکلنا علی رب‌العبادی
امن انکرتنی عن عشق سلمی    تزاول آن روی نهکو بوادی
که همچون مت به بوتن دل و ای ره    غریق العشق فی بحر الودادی
به پی ماچان غرامت بسپریمن    غرت یک وی روشتی از امادی
غم این دل بواتت خورد ناچار    و غر نه او بنی آنچت نشادی
دل حافظ شد اندر چین زلفت    بلیل مظلم و الله هادی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: