غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


دیدم_به_خواب_دوش_که_ماهی_برآمدی
دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی    کز عکس روی او شب هجران سر آمدی
تعبیر رفت یار سفر‌کرده می‌رسد    ای کاش هر چه زودتر از در درآمدی
ذکرش به خیر ساقی فرخنده فال من    کز در مدام با قدح و ساغر آمدی
خوش بودی ار به خواب بدیدی دیار خویش    تا یاد صحبتش سوی ما رهبر آمدی
فیض ازل به زور و زر ار آمدی به دست    آب خضر نصیبه اسکندر آمدی
آن عهد یاد باد که از بام و در مرا    هر دم پیام یار و خط دلبر آمدی
کی یافتی رقیب تو چندین مجال ظلم    مظلومی ار شبی به در داور آمدی
خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق    دریا‌‌دلی بجوی دلیری سر آمدی
آن کو تو را به سنگ دلی کرد رهنمون    ای کاشکی که پاش به سنگی برآمدی
گر دیگری به شیوه حافظ زدی رقم    مقبول طبع شاه هنرپرور آمدی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: