غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


کنون_که_بر_کف_گل_جام_باده_صاف_است
کنون که بر کف گل جام باده صاف است    به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است
بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر    چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است
فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد    که می حرام ولی به ز مال اوقاف است
به درد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش    که هر چه ساقی ما کرد عین الطاف است
ببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر    که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است
حدیث مدعیان و خیال همکاران    همان حکایت زردوز و بوریاباف است
خموش حافظ و این نکته‌های چون زر سرخ    نگاه‌دار که قلاب شهر صراف است


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: