غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


چه_بودی_ار_دل_آن_ماه_مهربان_بودی
چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی    که حال ما نه چنین بودی ار چنان بودی
بگفتمی که چه ارزد نسیم طره دوست    گرم به هر سر مویی هزار جان بودی
برات خوشدلی ما چه کم شدی یا رب    گرش نشان امان از بد زمان بودی
گرم زمانه سرافراز داشتی و عزیز    سریر عزتم آن خاك آستان بودی
ز پرده کاش برون آمدی چو قطره اشک    که بر دو دیده ما حکم او روان بودی
اگر نه دایره عشق را بربستی    چو نقطه حافظ سرگشته در میان بودی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: