غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


بیا_با_ما_مورز_این_کینه‌داری
بیا با ما مورز این کینه‌داری    که حق صحبت دیرینه داری
نصیحت گوش کن کاین در بسی به    از آن گوهر که در گنجینه داری
ولیکن کی نمایی رخ به رندان    تو کز خورشید و مه آیینه داری
بد رندان مگو ای شیخ و هش‌دار    که با حکم خدایی کینه داری
نمی‌ترسی ز آه آتشینم    تو دانی خرقه پشمینه داری
به فریاد خمار مفلسان رس    خدا را گر می دوشینه داری
ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ    به قرآنی که اندر سینه داری


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: