غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ای_که_در_کوی_خرابات_مقامی_داری
ای که در کوی خرابات مقامی داری    جم وقت خودی ار دست به جامی داری
ای که با زلف و رخ یار گذاری شب و روز    فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داری
ای صبا سوختگان بر سر ره منتظرند    گر از آن یار سفرکرده پیامی داری
خال سرسبز تو خوش دانه عیشی‌ست ولی    بر کنار چمنش وه که چه دامی داری
بوی جان از لب خندان قدح می‌شنوم    بشنو ای خواجه اگر زآن که مشامی داری
چون به هنگام وفا هیچ ثباتیت نبود    می‌کنم شکر که بر جور دوامی داری
نام نیک ار طلبد از تو غریبی چه شود    تویی امروز در این شهر که نامی داری
بس دعای سحرت مونس جان خواهد بود    تو که چون حافظ شبخیز غلامی داری


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: