غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


خوش_کرد_یاوری_فلکت_روز_داوری
خوش کرد یاوری فلکت روز داوری    تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری
آن کس که اوفتاد خدایش گرفت دست    گو بر تو باد تا غم افتادگان خوری
در کوی عشق شوکت شاهی نمی‌خرند    اقرار بندگی کن و اظهار چاکری
ساقی به مژدگانی عیش از درم درآی    تا یک دم از دلم غم دنیا به در بری
در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی‌ست    آن به کز این گریوه سبکبار بگذری
سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج    درویش و امن خاطر و کنج قلندری
یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است    ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری
نیل مراد بر حسب فکر و همت است    از شاه نذر خیر و ز توفیق یاوری
حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی    کاین خاك بهتر از عمل کیمیاگری


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: