غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


نوبهار_است_در_آن_کوش_که_خوشدل_باشی
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی    که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش    که تو خود دانی اگر زیرك و عاقل باشی
چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی    وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است    حیف باشد که ز کار همه غافل باشی
نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف    گر شب و روز در این قصه مشکل باشی
گر چه راهی‌ست پر از بیم ز ما تا بر دوست    رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد    صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: