غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ای_دل_آن_دم_که_خراب_از_می_گلگون_باشی
ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی    بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی
در مقامی که صدارت به فقیران بخشند    چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی
در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن    شرط اول قدم آن است که مجنون باشی
نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن    ور نه چون بنگری از دایره بیرون باشی
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش    کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی
تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای    ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی
ساغری نوش کن و جرعه بر افلاك فشان    چند و چند از غم ایام جگرخون باشی
حافظ از فقر مکن ناله که گر شعر این است    هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: