غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


زین_خوش_رقم_که_بر_گل_رخسار_می‌کشی
زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی    خط بر صحیفه گل و گلزار می‌کشی
اشک حرم نشین نهانخانه مرا    زان سوی هفت پرده به بازار می‌کشی
کاهل روی چو باد صبا را به بوی زلف    هر دم به قید سلسله در کار می‌کشی
هر دم به یاد آن لب میگون و چشم مست    از خلوتم به خانه خمار می‌کشی
گفتی سر تو بسته فتراك ما شود    سهل است اگر تو زحمت این بار می‌کشی
با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم    وه زین کمان که بر من بیمار می‌کشی
بازآ که چشم بد ز رخت دفع می‌کند    ای تازه گل که دامن از این خار می‌کشی
حافظ دگر چه می‌طلبی از نعیم دهر    می می‌خوری و طره دلدار می‌کشی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: