غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


سلام_الله_ما_کر_اللیالی
سلام الله ما کر اللیالی    و جاوبت المثانی و المثالی
علی وادی الاراك و من علیها    و دار باللوی فوق الرمال
دعاگوی غریبان جهانم    و ادعو بالتواتر و التوالی
به هر منزل که رو آرد خدا را    نگه‎دارش به لطف لایزالی
منال ای دل که در زنجیر زلفش    همه جمعیت است آشفته حالی
ز خطت صد جمال دیگر افزود    که عمرت باد صد سال جلالی
تو می‌باید که باشی ور نه سهل است    زیان مایه جاهی و مالی
بر آن نقاش قدرت آفرین باد    که گرد مه کشد خط هلالی
فحبک راحتی فی کل حین    و ذکرك مونسی فی کل حال
سویدای دل من تا قیامت    مباد از شوق و سودای تو خالی
کجا یابم وصال چون تو شاهی    من بدنام رند لاابالی
خدا داند که حافظ را غرض چیست    و علم الله حسبی من سالی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: