غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


بگرفت_کار_حسنت_چون_عشق_من_کمالی
بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی    خوش باش زآن که نبود این هر دو را زوالی
در وهم می‌نگنجد کاندر تصور عقل    آید به هیچ معنی زین خوبتر مثالی
شد حظ عمر حاصل گر زآن که با تو ما را    هرگز به عمر روزی روزی شود وصالی
آن دم که با تو باشم یک سال هست روزی    وآن دم که بی تو باشم یک لحظه هست سالی
چون من خیال رویت جانا به خواب بینم    کز خواب می‌نبیند چشمم بجز خیالی
رحم آر بر دل من کز مهر روی خوبت    شد شخص ناتوانم باریک چون هلالی
حافظ مکن شکایت گر وصل دوست خواهی    زین بیشتر بباید بر هجرت احتمالی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: