غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


هواخواه_توام_جانا_و_می‌دانم_که_می‌دانی
هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی    که هم نادیده می‌بینی و هم نانوشته می‌خوانی
ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق    نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی
بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور    که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی
گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است    خدا را یک نفس بنشین گره بگشا ز پیشانی
ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد    که در حسن تو لطفی دید بیش از حد انسانی
چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است    مباد این جمع را یا رب غم از باد پریشانی
دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت    ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که در مانی
ملول از همرهان بودن طریق کاردانی نیست    بکش دشواری منزل به یاد عهد آسانی
خیال چنبر زلفش فریبت می‌دهد حافظ    نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: