غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی   


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: