غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


نوش_کن_جام_شراب_یک_منی
نوش کن جام شراب یک منی    تا بدان بیخ غم از دل برکنی
دل گشاده دار چون جام شراب    سر گرفته چند چون خم دنی
چون ز جام بیخودی رطلی کشی    کم زنی از خویشتن لاف منی
سنگسان شو در قدم نی همچو آب    جمله رنگ آمیزی و تر دامنی
دل به می در‌بند تا مردانه‌وار    گردن سالوس و تقوا بشکنی
خیز و جهدی کن چو حافظ تا مگر    خویشتن در پای معشوق افکنی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: