غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


سحرگه_ره‌روی_در_سرزمینی
سحرگه ره‌روی در سرزمینی    همی گفت این معما با قرینی
که ای صوفی شراب آن‌گه شود صاف    که در شیشه برآرد اربعینی
خدا زآن خرقه بیزار است صد بار    که صد بت باشدش در آستینی
مروت گر چه نامی بی نشان است    نیازی عرضه کن بر نازنینی
ثوابت باشد ای دارای خرمن    اگر رحمی کنی بر خوشه‌چینی
نمی‌بینم نشاط عیش در کس    نه درمان دلی نه درد دینی
درون‌ها تیره شد باشد که از غیب    چراغی برکند خلوت نشینی
گر انگشت سلیمانی نباشد    چه خاصیت دهد نقش نگینی
اگر چه رسم خوبان تندخویی‌ست    چه باشد گر بسازد با غمینی
ره میخانه بنما تا بپرسم    مال خویش را از پیش‌بینی
نه حافظ را حضور درس خلوت    نه دانشمند را علم‌الیقینی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: