غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


می_خواه_و_گل‌افشان_کن_از_دهر_چه_می‌جویی
می خواه و گل‌افشان کن از دهر چه می‌جویی    این گفت سحرگه گل بلبل تو چه می‌گویی
مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را    لب گیری و رخ بوسی می نوشی و گل بویی
شمشاد خرامان کن و آهنگ گلستان کن    تا سرو بیاموزد از قد تو دلجویی
تا غنچه خندانت دولت به که خواهد داد    ای شاخ گل رعنا از بهر که می‌رویی
امروز که بازارت پرجوش خریدار است    دریاب و بنه گنجی از مایه نیکویی
چون شمع نکو‌رویی در رهگذر باد است    طرف هنری بربند از شمع نکو رویی
آن طره که هر جعدش صد نافه چین ارزد    خوش بودی اگر بودی بوییش ز خوش‌خویی
هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد    بلبل به نوا سازی حافظ به غزل گویی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: