غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


به_دام_زلف_تو_دل_مبتلای_خویشتن_است
به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است    بکش به غمزه که اینش سزای خویشتن است
گرت ز دست برآید مراد خاطر ما    به دست باش که خیری به جای خویشتن است
به جانت ای بت شیرین دهن که همچون شمع    شبان تیره مرادم فنای خویشتن است
چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل    مکن که آن گل خندان برای خویشتن است
به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج    که نافه‌هاش ز بند قبای خویشتن است
مرو به خانه ارباب بی مروت دهر    که گنج عافیتت در سرای خویشتن است
بسوخت حافظ و در شرط عشقبازی او    هنوز بر سر عهد و وفای خویشتن است


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: