غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


مرحبا_ای_پیک_مشتاقان_بده_پیغام_دوست
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست    تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست
واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس    طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست
زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من    بر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دوست
سر ز مستی بر‌نگیرد تا به صبح روز حشر    هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست
بس نگویم شمه‌ای از شرح شوق خود از آنک    دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست
گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا    خاك راهی کآن مشرف گردد از اقدام دوست
میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق    ترك کام خود گرفتم تا برآید کام دوست
حافظ اندر درد او می‌سوز و بی درمان بساز    زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: