غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


روی_تو_کس_ندید_و_هزارت_رقیب_هست
روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست    در غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست
گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست    چون من در آن دیار هزاران غریب هست
در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست    هر جا که هست پرتو روی حبیب هست
آن جا که کار صومعه را جلوه می‌دهند    ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست
عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد    ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست
فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست    هم قصه‌ای غریب و حدیثی عجیب هست


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: