غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


یا_رب_این_شمع_دل_افروز_ز_کاشانه_کیست
یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست    جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست
حالیا خانه برانداز دل و دین من است    تا در آغوش که می‌خسبد و همخانه کیست
باده لعل لبش کز لب من دور مباد    راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست
دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو    باز ‌پرسید خدا را که به پروانه کیست
می‌دهد هر کسش افسونی و معلوم نشد    که دل نازك او مایل افسانه کیست
یا رب آن شاه‌وش ماه‌رخ زهره‌جبین    در یکتای که و گوهر یک دانه کیست
گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو    زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: