غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ماهم_این_هفته_برون_رفت_و_به_چشمم_سالی‌ست
ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی‌ست    حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی‌ست
مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او    عکس خود دید گمان برد که مشکین خالی‌ست
می‌چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش    گر چه در شیوه‌گری هر مژه‌اش قتالی‌ست
ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر    وه که در کار غریبان عجبت اهمالی‌ست
بعد از اینم نبود شابه در جوهر فرد    که دهان تو در این نکته خوش استدلالی‌ست
مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد    نیت خیر مگردان که مبارك فالی‌ست
کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد    حافظ خسته که از ناله تنش چون نالی‌ست


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: