غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


زاهد_ظاهر‌پرست_از_حال_ما_آگاه_نیست
زاهد ظاهر‌پرست از حال ما آگاه نیست    در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست    در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست
تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند    عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست
چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش    زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست
این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است    کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست
صاحب دیوان ما گویی نمی‌داند حساب    کاندر این طغرا نشان حسبه لله نیست
هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو    کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست
بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود    خودفروشان را به کوی می‌فروشان راه نیست
هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست    ور نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست
بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است    ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست
حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربی‌ست    عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: