غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


خواب_آن_نرگس_فتان_تو_بی_چیزی_نیست
خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست    تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست
از لبت شیر روان بود که من می‌گفتم    این شکر گرد نمکدان تو بی چیزی نیست
جان درازی تو بادا که یقین می‌دانم    در کمان ناوك مژگان تو بی چیزی نیست
مبتلایی به غم محنت و اندوه فراق    ای دل این ناله و افغان تو بی چیزی نیست
دوش باد از سر کویش به گلستان بگذشت    ای گل این چاك گریبان تو بی چیزی نیست
درد عشق ار چه دل از خلق نهان می‌دارد    حافظ این دیده گریان تو بی چیزی نیست


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: