غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ساقی_بیا_که_یار_ز_رخ_پرده_برگرفت
ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت    کار چراغ خلوتیان باز درگرفت
آن شمع سرگرفته دگر چهره بر‌فروخت    وین پیر سالخورده جوانی ز سر گرفت
آن عشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت    وآن لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت
زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب    گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت
بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود    عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت
هر سرو‌قد که بر مه و خور حسن می‌فروخت    چون تو درآمدی پی کاری دگر گرفت
زین قصه هفت گنبد افلاك پر صداست    کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت
حافظ تو این سخن ز که آموختی که بخت    تعویذ کرد شعر تو را و به زر گرفت


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: