غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


میر_من_خوش_می‌روی_کاندر_سر_و_پا_میرمت
میر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت    خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت
گفته بودی کی بمیری پیش من تعجیل چیست    خوش تقاضا می‌کنی پیش تقاضا میرمت
عاشق و مخمور و مهجورم بت ساقی کجاست    گو که بخرامد که پیش سرو بالا میرمت
آن که عمری شد که تا بیمارم از سودای او    گو نگاهی کن که پیش چشم شهلا میرمت
گفته لعل لبم هم درد بخشد هم دوا    گاه پیش درد و گه پیش مداوا میرمت
خوش خرامان می‌روی چشم بد از روی تو دور    دارم اندر سر خیال آن که در پا میرمت
گر چه جای حافظ اندر خلوت وصل تو نیست    ای همه جای تو خوش پیش همه جا میرمت


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: