غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ساقی_به_نور_باده_برافروز_جام_ما
ساقی به نور باده برافروز جام ما    مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم    ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق    ثبت است بر جریده عالم دوام ما
چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان    کاید به جلوه سرو صنوبرخرام ما
ای باد اگر به گلشن احباب بگذری    زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما
گو نام ما ز یاد به عمدا چه می‌بری    خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است    زان رو سپرده‌اند به مستی زمام ما
ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست    نان حلال شیخ ز آب حرام ما
حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان    باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما
دریای اخضر فلک و کشتی هلال    هستند غرق نعمت حاجی قوام ما


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: