غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


یاد_باد_آن_که_ز_ما_وقت_سفر_یاد_نکرد
یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد    به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد
آن جوان بخت که می‌زد رقم خیر و قبول    بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد
کاغذین جامه به خوناب بشویم که فلک    رهنمونیم به پای علم داد نکرد
دل به امید صدایی که مگر در تو رسد    ناله‌ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد
سایه تا بازگرفتی ز چمن مرغ سحر    آشیان در شکن طره شمشاد نکرد
شاید ار پیک صبا از تو بیاموزد کار    زان که چالاکتر از این حرکت باد نکرد
کلک مشاطه صنعش نکشد نقش مراد    هر که اقرار بدین حسن خداداد نکرد
مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق    که بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد
غزلیات عراقی‌ست سرود حافظ    که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: