غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


خدا_چو_صورت_ابروی_دلگشای_تو_بست
خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست    گشاد کار من اندر کرشمه‌های تو بست
مرا و سرو چمن را به خاك راه نشاند    زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست
ز کار ما و دل غنچه صد گره بگشود    نسیم گل چو دل اندر پی هوای تو بست
مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد    ولی چه سود که سر رشته در رضای تو بست
چو نافه بر دل مسکین من گره مفکن    که عهد با سر زلف گره گشای تو بست
تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال    خطا نگر که دل امید در وفای تو بست
ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت    به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: