غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


دل_سرا‌پرده_محبت_اوست
دل سرا‌پرده محبت اوست    دیده آیینه‌دار طلعت اوست
من که سر درنیاورم به دو کون    گردنم زیر بار منت اوست
تو و طوبی و ما و قامت یار    فکر هر کس به قدر همت اوست
گر من آلوده دامنم چه عجب    همه عالم گواه عصمت اوست
من که باشم در آن حرم که صبا    پرده‌دار حریم حرمت اوست
بی خیالش مباد منظر چشم    زان که این گوشه جای خلوت اوست
هر گل نو که شد چمن آرای    ز اثر رنگ و بوی صحبت اوست
دور مجنون گذشت و نوبت ماست    هر کسی پنج روز نوبت اوست
ملکت عاشقی و گنج طرب    هر چه دارم ز یمن همت اوست
من و دل گر فدا شدیم چه باك    غرض اندر میان سلامت اوست
فقر ظاهر مبین که حافظ را    سینه گنجینه محبت اوست


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: